Toekomstverkenning Nederland

Nederland vergrijst, de economie blijft groeien en de emissie van broeikasgassen daalt. De toekomstverkenning Nederland biedt bouwstenen voor beleid.
Source: Groen Kennisnet

Nieuw dossier Voedsel en Klimaat

De klimaatconferentie in Parijs zette de schijnwerper op de dringende kwestie van de opwarming van de aarde. Hoe past onze voedselproductie in dit verhaal? Groen Kennisnet presenteert het dossier Voedsel en Klimaat.
Source: Groen Kennisnet

Grote schoonmaak bij de teeltwisseling

Om besmettelijke en moeilijk te bestrijden ziekten in de groenteteelt te beheersen, is het belangrijk dat de kas tijdens de teeltwisseling hygiënisch schoongemaakt wordt.
Source: Groen Kennisnet

Aantal bedrijven met weidegang nagenoeg stabiel

Dalende trend gestopt

In het weideseizoen 2015 paste 78,3 procent van de melkveebedrijven in Nederland een vorm van weidegang toe. In het vorige weideseizoen lag dat percentage een fractie lager (77,8 procent). Op 69,8 procent van de bedrijven liepen de melkgevende koeien dit jaar gedurende ten minste 120 dagen en ten minste 6 uur per dag buiten. 8,4 procent van de melkveehouders paste deelweidegang toe, waarbij minimaal 25% van het rundvee ten minste 120 dagen per jaar in de wei komt. Op 21,7 procent van de melkveebedrijven werd geen vorm van weidegang toegepast. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van 13 zuivelondernemingen die aan het Convenant Weidegang deelnemen, en die de melk verwerken van 98 procent van alle melkveebedrijven in Nederland. Het nieuwe weidegangpercentage is vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Maassluis waar de convenantpartners de initiatieven bespraken, die zij ondernemen om de weidegang op het gewenste niveau te brengen.

Nieuwe initiatieven

Volgens LTO-vakgroepvoorzitter melkveehouderij Kees Romijn lijkt het erop dat de gezamenlijke inspanningen van de sector om weidegang te stimuleren hun vruchten beginnen af te werpen. Coöperatievoorzitter bij FrieslandCampina, en tevens voorzitter van de Commissie Duurzame Melkproductie, Piet Boer liet weten dat nieuwe initiatieven nodig zijn om de weidegang verder te laten toenemen.

Enkele zuivelondernemingen, zoals als A-ware en Bel Leerdammer, zullen de beloning voor melkveehouders die hun koeien buiten laten lopen, met ingang van 2016 verhogen. Ook zal komend jaar het project Nieuwe Weiders van start gaan. Dat beoogt een grote groep melkveehouders te bewegen hun koeien weer te laten weiden. Zij worden daarbij persoonlijk begeleid door speciale Weidecoaches die opgeleid zijn door de Stichting Weidegang. Ook verwachten de initiatiefnemers veel van de resultaten uit het project Robot & Weiden. Dat leidde het afgelopen jaar tot vijf verschillende concepten voor bedrijven die het automatisch melken willen combineren met weidegang. Supermarkten introduceren eventueel nieuwe producten met weidemelkgarantie en onderwijsinstellingen nemen weidegang op in het curriculum van opleidingen veehouderij.

Consument en weidemelk

Uit onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van Milieudefensie, onder 971 Nederlanders van 18 jaar en ouder, geeft een ruime meerderheid van de respondenten (71 procent) aan bereid te zijn meer te betalen voor hun melk als daardoor de koe in de wei kan blijven. Van de respondenten zegt 35% bereid te zijn tussen de 1 en 5 cent meer betalen voor een pak melk en 36% heeft er zelfs meer dan 5 cent extra voor over. Bijna 40% vindt dat supermarkten alleen nog zuivelproducten moeten verkopen met een weidemelklogo. Milieudefensie roept supermarkten op om alleen nog zuivelproducten te verkopen die zijn geproduceerd met weidemelk. Met name voor kaas, kwark en andere zuiveltoetjes wordt melk gebruikt waarop geen weideganggarantie zit.

(Bron foto: Stichting Weidegang)

Bron: Groen Kennisnet

Dertien ontwerpen in de maak

Het eindresultaat is een (schetsmatig) ontwerp dat eind januari gepresenteerd zal worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is De Centrale As: een nieuwe weg tussen Dokkum en Drachten in een versterkt landschap. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft de match tussen opdrachtgever en onderwijs gemaakt, en faciliteert het proces.

Opdracht

In het kader van de gebiedsontwikkeling van De Centrale As wordt gewerkt aan een grote ecologische verbindingszone die rond een groot deel van de weg komt te liggen, het EHS-kwadrant. In dit EHS-kwadrant liggen nog een aantal knelpunten. Eén daarvan is het stukje Prinses Margrietkanaal dat door Burgum-Sumar loopt. Aan beide zijden van het kanaal zijn harde kades en kanaalgebonden bedrijven aanwezig. Dit is zowel voor de ecologische verbindingen als ook voor de recreatieve verbindingen een groot obstakel. De studenten hebben de opdracht om een ecologische verbindingszone te ontwerpen die in de eerste plaats geschikt is voor een aantal dieren zoals de noordse woelmuis en de otter. Tegelijk moeten ze ook kijken naar recreatieve mogelijkheden en ‘schoonheid’. Het zoekgebied is niet alleen de directe kade, maar ook het industrieterrein dat aan beide zijden van het kanaal ligt.

Start

Donderdag 12 november hebben de studenten een bezoek gebracht aan het Streekhûs in Burgum voor een kennismaking met de opdrachtgever en een bezoek aan het gebied. Margaretha Damstra is de contactpersoon voor de studenten namens De Centrale As. Zij moedigde de studenten aan om creatief en breed te kijken, zich in dit stadium niet te laten belemmeren door teveel praktische zaken, maar wel oog te houden voor de realiteit zoals de eisen van Rijkswaterstaat voor de beroepsvaart. Studenten, docenten en opdrachtgever zijn enthousiast aan de slag gegaan, en hebben er zin in!

Contact

Rianne Vos, manager Kennisnwerkplaats Noordoost Fryslan , email adres: r.vos@nordwincollege.nl

(Bron foto: Kenniswerkplaats Noordoost Fryslan)

Bron: Groen Kennisnet