Groene Nieuwtjes

Onderzoekend leren voor vmbo-leerlingen
Binnen onderzoekend leren gaan leerlingen zelf aan de slag met kleine onderzoeksopdrachten volgens een bepaalde systematiek. Docenten zien dat het een positief effect heeft bij vmbo-leerlingen. Dingen blijven beter hangen en ze hebben er plezier in.

Past de vleeskalversector in de duurzame ambities van de overheid?
Dit jaar presenteerde minister Schouten van Landbouw haar visie op verduurzamen van de veehouderij. Het gaat om een omslag naar kringlooplandbouw: het sluiten van de mest-veevoerkringloop, het herstel van biodiversiteit, het reduceren van emissies en eisen op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Hoe past de vleeskalverhouderij in dit plaatje?

Forse daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door Nederlandse overheidsinstellingen is in vijf jaar tijd met ongeveer 82% gedaald. Met name het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is flink afgenomen, zo blijkt uit cijfers van CBS.

Geur inzetten voor gezonder voedselpatroon
Geur is heel belangrijk voor onze smaakbeleving en speelt onbewust een belangrijke rol bij onze eetbeslissingen. Je zou geur in kunnen zetten voor het opwekken van eetlust bij ouderen. En je kunt mensen met geuren verleiden meer groenten en fruit te eten.

World Food Prize uitgereikt aan Simon Groot
Simon Groot, een zaadveredelaar uit Enkhuizen, krijgt de World Food Prize, ook wel de ‘Nobelprijs voor voedsel’ genoemd. De prijs krijgt hij vanwege zijn inzet om miljoenen kleine boeren in de tropen toegang te geven tot beter groentezaad en kennis.

Mixen melkveedrijfmest vermindert ammoniakemissie niet
Uit metingen in 2015 bleek dat het mixen van drijfmest met lucht een manier zou kunnen zijn om de ammoniakemissie te verminderen. Uit recent onderzoek blijkt nu dat er echter geen emissiereductie kon worden aangetoond.

Voor natuurherstel zijn stikstofplannen nog niet toereikend
Om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verminderen, zet het kabinet in op een gebiedsgerichte aanpak. Maar dat is onvoldoende, zo blijkt uit een onderzoeksrapport. Er zijn meer maatregelen nodig.

Voedselbos met invasieve exoten vormt risico
Het aantal voedselbossen groeit sterk in Nederland. Maar er is ook een risico, zo blijkt uit een onderzoeksrapport. 20% van de gebruikte uitheemse plantensoorten vormen een mogelijk risico voor biodiversiteit.

Van de Nederlandse landbouwhuisdierrassen is 90% zeldzaam
De Nederlandse rassenlijst van landbouwhuisdieren geeft in één oogopslag de status van alle Nederlandse rassen weer. Er zijn ruim 140 rassen, van zowel bedrijfsmatig als hobbymatig gehouden diersoorten. Ongeveer 90% hiervan heeft de status 'bedreigd' of 'kwetsbaar'.

Naar een duurzame school met Het Groene Kompas
Er is een toenemende belangstelling voor duurzaamheid binnen het groene beroepsonderwijs. Maar er wordt incidenteel gewerkt aan duurzaamheid. Met de digitale tool 'Het Groene Kompas' kun je duurzaamheid structureel verankeren binnen de schoolorganisatie.