Groene Nieuwtjes

CO₂ opslaan in de oceaan met fytoplankton
Fytoplankton kan indirect veel CO₂ uit de atmosfeer halen. Door groei van het plankton te stimuleren, kunnen we tijdelijk de CO₂ in de atmosfeer verlagen. Dit geeft ons de tijd om met langetermijnoplossingen te komen voor het klimaatprobleem.

Pocketvergisting, biogasvergisting op kleine schaal
In de grotere installaties voor vergisting wordt biogas geproduceerd uit mest en diverse biomassastromen. Maar die installaties zijn voor veel landbouwbedrijven te grootschalig. In Vlaanderen is veel belangstelling voor kleinschalige vergistingsinstallaties: de pocketvergisters of microvergisters.

Klimaatadaptieve binnenstad in Utrecht
De structuur van de Utrechtse binnenstad biedt veel potentie voor klimaatadaptatie. Door gebruik te maken van de singelstructuur en een aangepaste beplanting, kun je de overlast door extreme droogte, hitte of wateroverlast beperken, zo blijkt uit een verkenning.

Voor schoon drinkwater is duurzame gewasbescherming hard nodig
Bij innamepunten voor drinkwater worden nog steeds resten van gewasbeschermingsmiddelen gevonden, soms in normoverschrijdende concentraties. Daarom is verduurzaming van gewasbescherming hard nodig, vindt Vewin. In 2030 moet de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar drinkwaterbronnen zijn teruggedrongen tot nagenoeg nul.

Werken aan de juiste 'bite' van vleesvervangers
Nederlandse consumenten vervangen vlees steeds vaker door plantaardige vleesvervangers. De acceptatie van die vleesvervangers hangt samen met smaak en een juiste bite. Je kunt de structuur van vleesvervangers verbeteren met hydrocolloïden.

Kansrijke landbouwmaatregelen voor schoner water op de kaart
Het grond- en oppervlaktewater is in Nederland op veel plaatsen nog niet schoon genoeg. Om emissies van meststoffen en en bestrijdingsmiddelen te beperken, zijn er diverse mogelijke maatregelen. Een online maatregelenkaart laat per perceel zien welke maatregelen het meest kansrijk zijn.

Meer kennis over Xylella-bacterie
De bacterie Xylella fastidiosa veroorzaakt ziekten op meer dan 400 waardplanten. De economische gevolgen van een aantasting door X. fastidiosa zijn groot. Van die bacterie, die binnen de EU een quarantainestatus heeft, ontbreekt nog veel kennis. Een onderzoeksproject heeft belangrijke kennis opgeleverd.

Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels
Sinds 12 februari 2020 geldt een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Op dit moment heerst er nog geen vogelgriep in Nederland, maar door een recente besmetting in Duitsland is er een verhoogd risico op introductie van het virus vanuit besmette wilde vogels.

Tienpuntenplan voor natuurinclusieve landbouw
Het is hoog tijd om de landbouw te veranderen zegt scheidend voorzitter Sjaak Hoogendoorn van Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Hij presenteert een tienpuntenplan voor transitie van de landbouw, met aandacht voor onder meer een nieuw wettelijk kader, een transitiefonds en kennisdeling.

Veel consumenten produceren zelf voedsel, al is de schaal bescheiden
Een prosument is iemand die zowel producent als consument is van zijn eigen voedsel. Dat kan gaan om moestuinders, maar het kan ook op kleinere schaal: een kruidenpotje op de vensterbank of aardbeien in de de achtertuin. Veel bewoners van Almere zijn prosument, al is de schaal soms bescheiden.